Summer Series Schedule


June 5 Adam: Sin Jim Lloyd

June 12 Noah: Obedience Roland Merz

June 19 Abraham: Sacrifice Steve Lloyd

June 26 Isaac: Trust Clint Brown